Հաստատող փաստաթղթեր

 • Թռիչքի փաստը հաստատող տեղեկանք:
 • Տեղեկանք թռիչքի համար տեղերի առկայության մասին (ներառյալ՝ ըստ ծառայության դասի, ըստ սակագների տեսակի):
 • Օգտագործված չվերթի արժեքի հաստատման մասին տեղեկանք (ներառյալ մասնակի օգտագործված տոմսի համար, ռուբլուց բացի այլ արժույթով վճարված տոմսի համար, առանց գնի նշման տրված տոմսի համար):
 • Տեղեկություն թռիչքի արժեքի մասին՝ բաժանված ըստ հատվածների, եթե տոմսը տրվել է տրանսֆերային արժեքով:
 • Տեղեկություններ պլանավորված թռիչքի արժեքի մասին:
 • Թռիչքի արժեքի մասին տեղեկանք՝ օգտագործված տոմսի վրա նշելով արժեքը մինչև Հայաստանի Հանրապետության սահմանի հատման կետը:
 • Տեղեկանք ՀՀ սահմանային անցակետին մոտակա կետի հաստատման մասին:
 • Տեղեկանք ՀՀ սահմանից/մինչև ՀՀ սահման հեռավորությունների մասին:
 • Նորմայից ավել ուղեբեռի տեղափոխման արժեքի հաստատման մասին տեղեկանք (ներառյալ՝ ըստ հատվածի բաժանումը տրանսֆերային տեղափոխման դեպքում); Բեռնափոխադրման արժեքի հաստատման մասին տեղեկանք:
 • Բեռի պլանավորված տեղափոխման արժեքի մասին տեղեկանք:
 • Այլ տեղեկանքներ:

Հաստատող  փաստաթղթերը տրամադրվում են ուղևորի դիմումի հիման վրա։

Ուղևորի կողմից կատարված թռիչքի մասին տեղեկատվությունը հաստատող փաստաթղթեր (թռիչքի փաստը, թռիչքի արժեքը, ավելորդ ուղեբեռի տեղափոխման արժեքը և այլն) կարող են տրվել միայն թռիչք կատարած անձին կամ անձին, որի անչափահաս երեխան թռիչք է կատարել (այս դեպքում դիմումին պետք է կցվի երեխայի անձնագիրը), կամ անձին, եթե նա ունի լիազորություն՝ հաստատված քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված կարգով կազմված լիազորագրով, և չի կարող տրամադրվել կողմնակի անձին, այդ թվում ամուսնուն, կնոջը, այլ ազգականին կամ կողմնակի կազմակերպությանը:

Տեղեկատվական բնույթի փաստաթղթերը (նստատեղերի առկայության հաստատում, թռիչքի հետաձգման մասին տեղեկություն և այլն) կարող են տրամադրվել ցանկացած անձի։

Հաստատող փաստաթուղթ ստանալու համար ուղևորը պետք է լրացնի սահմանված ձևի դիմում.

 • Թռիչքի փաստը հաստատող տեղեկանք տրամադրելու դիմումի ձևը:
 • Այլ հաստատող փաստաթղթեր տրամադրելու դիմումի ձևը:

Տեղեկանքի տրամադրման համար գանձվում է 10000 ՀՀ դրամ վճար։

Դիմումների ընդունումը և հաստատող փաստաթղթերի տրամադրման համար վճարումն իրականացվում է տոմսարկղում:

Միևնույն ժամանակ, եթե հայցվող հաստատող փաստաթուղթը պարունակում է տեղեկատվություն անձնական տվյալների մասին (ուղևորի անունը, անձը հաստատող փաստաթղթի համարը, տոմսի համարը, փոխադրման արժեքը), ապա դիմումը կարող է կազմեվել միայն ինքը ուղևորը: Փոստով նման դիմում ուղարկելիս դիմումի վրա ուղևորի ստորագրությունը պետք է վավերացվի նոտարական կարգով:

Տեղեկանքի պատրաստման ժամկետը 15 աշխատանքային օր է (հայտը «ՇԻՐԱԿ ԱՎԻԱ» ավիաընկերություն ստանալու պահից):

Ծանոթագրություն՝ բացառիկ դեպքերում, երբ սահմանված ժամկետում հնարավոր չէ տեղեկանք պատրաստել, ավիաընկերության աշխատակիցը լրացուցիչ կերպով հեռախոսով ուղևորի հետ համաձայնեցնում է տեղեկանքի տրամադրման ժամկետները: